English 
حقوقی :
 
 
 

تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات آذران وب به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات آذران وب، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد.

اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي شركت آذران وب بوده و  براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت اعمال ميشود.

الف) اين توافقنامه  ما بين شركت ارتباطات جهاني آذران كه در اين توافقنامه "آذران وب" ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشترك خطاب ميشود) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست.

.  تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات آذران وب به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات آذران وب، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد.
.  علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشترك يا هر كسي كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در آذران وب استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت ميكند، حتي درصورتيكه نقل و انتقال به جانشيني از مشترك انجام نشده باشد.
.  اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات آذران وب را تعيين نموده و تعهدات آذران وب به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به آذران وب را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند.
.  اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي آذران وب، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و آذران وب مي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات آذران وب ميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد.
.  توافقنامه هاي خاص مربوط به خدمات  و يا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند كه هريك صرفا در مورد مشتركيني كه آن محصولات يا خدمات را تهيه نموده اند قابل اجراست. قوانين كلي مطرح شده در بند "ج" در مورد تمامي مشتركين آذران وب اعمال مي شود.

 ب) سيستم پيش پرداخت

   مشخصات سيستم

با استفاده از سيستم پيش پرداخت آذران وب در حقيقت مشترك پيشاپيش وجهي را به آذران وب مي‌پردازد و هر زمان كه مايل بود از موجودي حساب پيش پرداخت خود استفاده مي‌نمايد. بديهي است در زمان خريد نيز  بجاي پرداخت در اصل يك مرتبه موجودي به حساب مشترك واريز و همان لحظه نيز توسط سيستم برداشت ميشود تا بدين ترتيب روال استفاده از سيستم پيش پرداخت براي همه محصولات و خدمات در هر حالت رعايت شود. مشترك در مقابل خدمات و محصولاتي كه از آذران وب خريداري مي‌نمايد و آذران وب به وي ارئه مي‌دهد توافق مي‌كند كه هزينه آنها را با استفاده از اين سيستم انجام دهد.

. پرداخت مشترك مي تواند از طريق كارت هاي اعتباري تعيين شده، حوالجات تلفني/تلگرافي، حواله و يا چك حقيقي يا حقوقي و يا روشهاي پرداخت تعيين شده صورت گيرد. مشترك موافقت مي‌نمايد چنانچه چك بانكي وي وصول نگردد علاوه بر طي روال قانوني، ملزم به پرداخت جريمه اي معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده ميباشد، آذران وب خود را مجاز ميداند اين جريمه را بدون اطلاع قبلي از حساب مشترك دريافت نمايد.

. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد مقدار موجودي باقي مانده در حساب خود را از قسمت "گزارش حساب" در  وب سايت آذران وب بررسي نمايد. در صورت تمايل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 10% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقي به مشترك مسترد خواهد شد.

. تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به سيستم پيش پرداخت بر اساس ريال ايران، يا دلار آمريكا صورت مي‌گيرد و مسئوليت محاسبه و تبديل واحد ارزهاي ديگر به ريال و يا دلار آمريكا قبل از واريز به حساب بر عهده مشترك مي‌باشد، حداقل و حداكثري براي پرداخت وجود ندارد.

  استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت

 استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت تنها براي خريد محصولات و خدمات آذران وب از طريق وب سايت آذران وب امكان پذير است. هيچ خريدي بدون تكميل موجودي حساب مشترك (حداقل به ميزان خريد مورد نظر) صورت نمي‌گيرد. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل بود اعتبار خود را افزايش دهد. مشاهده ريز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طريق لينك "كاركرد حساب" در كنترل پنل اعضاء در وب سايت آذران وب امكان پذير مي‌باشد.حساب مشترك خريد‌هاي انجام شده، وجه باقي مانده در حساب، مبلغ هر خريد انجام شده، زمان انجام و ... را نمايش مي‌دهد. آذران وب حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجراي هرگونه حكم قضائي، روال قانوني و درخواستهاي دولتي ضروري مي‌داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال و يا يا حذف هرگونه اطلاعات را  به صورت كلي و يا جزئي به روش جديد آذران وب در هر زمان براي خود محفوظ مي‌دارد.

::  ضمانتهاي ويژه

مشترك توافق مي‌نمايد كه آذران وب هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. آذران وب صريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ  پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي آذران وب،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد.

 1) ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشترك اين توافقنامه را با عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه را دارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.
 

 2) رفع مسئوليت

آذران وب تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات آذران وب  و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه آذران وب احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد،  برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت آذران وب محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط آذران وب در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.
 انتهاي بند 3 برخي از حوزه‌هاي قضايي اجازه رد ضمانت ضمني را نمي‌دهند ،در اين موارد موردشرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمي‌باشد .
 بند 12 ابقاء بندهاي 12،13،18،1،3،4،5،6،7،8،9،10،11 در توافقنامه در صورت لغو شدن يا خاتمه يافتن توافقتامه  به قوت خود باقي مي‌ماند .

  3)  عدم وجود ضمانت

 آذران وب هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. آذران وب هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد. آذران وب هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.

 4)  پرداخت غرامت

 مشترك توافق مي‌كند كه از آذران وب، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از آذران وب خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از آذران وب در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه آذران وب در حال اجرا يا ارسال باشد آذران وب بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. آذران وب مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله آذران وب را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با آذران وب همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه آذران وب متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در آذران وب گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

 5) قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

 مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط آذران وب در دادگاه تهرن و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روشن شده‌اند شكايتي به دادگاه ارئه دهد.

 6) ابلاغ هاي قانوني

 كليه ابلاغها و اعلانات آذران وب (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به آذران وب ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت آذران وب و يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي واقع در تهران، ميدان هفت تير ، خيابان مازندراني ساختمان 20 ارسال گردد.

 7) عناوين

 عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند .

 8) توافقنامه كامل

 توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و آذران وب براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.

 9) تفكيك‌پذيري

 بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

 10) سلب اختيار

 عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط آذران وب در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از آذران وب نمي‌باشد.

 11) وضعيت اضطراري

 آذران وب همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل آذران وب هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي آذران وب گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد آذران وب را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

 12) عدم بهرهمندي شخص ثالث

 هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.

ج) قوانين كلي خدمات و محصولات


 
13)  توافقنامه و تغييرات

 مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است آذران وب هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات آذران وب را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات آذران وب انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي آذران وب مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات آذران وب مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به آذران وب اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشترك نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.

 14) اطلاعات صحيح

 مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات آذران وب اطلاعات صحيح در اختيار آذران وب قرار دهدو آذران وب براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده  توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا آذران وب شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد آذران وب به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

 15) حفظ اطلاعات محرمانه

  اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت آذران وب در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. آذران وب از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده  استفاده نخواهد كرد.

. آذران وب هيچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صريح آن به ديگران نخواهد داد. وب سايت رسمي آذران وب ( azarandesign.com ) با استفاده از فرمهايي اطلاعات تماس كاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الكترونيك و ...)را دريافت و براي سفارشات، درخواستها، خدمات پس از فروش و دريافت نظرات و پيشنهادات درباره محصولات و خدمات از آنها استفاده مينمايد. سيستم يكپارچه آذران وب براي هر كاربر يک حساب كاربري ايجاد ميكند. در صورتيکه سفارش شما توسط کارتهاي اعتباري بين المللي انجام گيرد، اطلاعات كارت از قبيل شماره کارت و تاريخ انقضاء و ... نيز در بانك اطلاعاتي آذران وب نگهداري ميشود. در صورت تماس جهت استفاده از خدمات پس از فروش و پشتيباني، يک پروفايل داخلي از خدمات ارائه شده تشکيل مي گردد. از اطلاعات شما تنها در هنگامي استفاده خواهد شد، که لازم است تغيير و تحولاتي در محصولات و خدمات محصول و يا خدمات جديد آذران وب و شرايط ويژه اي که ممکن است براي شما قابل توجه باشد به اطلاعتان برسد. در صورتيکه ترجيح مي دهيد اين اطلاعات را دريافت نکنيد، ميبايست به بخش "ويرايش پروفايل" خود در كنترل پنل اعضاء در وب سايت آذران وب مراجعه و نسبت به حذف گزينه ارسال اين اطلاعات اقدام نمائيد.

 . وب سايت آذران وب همچنين داراي برخي لينکها به ديگر سايتهاست، بديهي است آذران وب مسئوليتي درقبال محتوا يا شرايط حفظ اطلاعات مشترك در اين سايتها ندارد. 
 . امنيت وب سايت آذران وب داراي سطح مناسبي از کنترل براي جلوگيري از، سوء استفاده، ازدست رفتن و يا جابجايي اطلاعات مي باشد.
. در صورتيکه تغييراتي در شرايط حفظ اطلاعات مشتركين آذران وب با ديگر موارد حفظ اطلاعات ايجاد شود ، حداقل سي روز پيش از اجراي آن، به شما توسط پست الكترونيك اعلام و اين تغييرات به توافقنامه ها نيز منتقل خواهدشد. تغييرات جزيي بلافاصله به اين رويه بروي وب سايت آذران وب قابل مشاهده خواهد بود.

.در صورت ابطال اشتراک آذران وب(چه داوطلبانه و چه غير داوطلبانه)کليه اطلاعات شخص شما در حالت"غير فعال شده" در بانک اطلاعاتي مربوطه آذران وب قرار خواهند گرفت. بديهي است غيرفعال سازي اشتراک شما به معني حذف تمامي اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما از بانک اطلاعاتي آذران وب نمي باشد. آذران وب اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما را جهت حل مسائل حقوقي يا اجراي توافقنامه (در صورت لزوم) نگه داشته و يا استفاده خواهد کرد.

 16) امنيت حساب

 مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به آذران وب اطلاع داده شود.بديهي است آذران وب هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به آذران وب يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه  و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. آذران وب از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.

 17) عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

. مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و  مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.
. چنانچه آذران وب به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.
. آذران وب حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد آذران وب در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.
. چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد آذران وب اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.
. آذران وب اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.
. آذران وب مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.
. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه آذران وب، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، آذران وب مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.
. آذران وب همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.
. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد آذران وب مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود.
. اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ...  طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.
 

 18) مالكيت معنوي

 كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي آذران وب متعلق به آذران وب است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.
 مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت آذران وب مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و آذران وب صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از آذران وب يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

 19) استفاده از محصولات نرم افزاري آذران وب

. چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده آذران وب را تهيه نمايد، آذران وب به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.
. مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند.
. مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد.
. هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.
. آذران وب تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد.
. نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي آذران وب هستند.
. كد منابع (Source Code)  نرم افزار دارايي انحصاري آذران وب بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود.
. بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي آذران وب محفوظ مي باشد.
. آذران وب محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.

 20) هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

آذران وب صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود(azarandesign.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت آذران وب قابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.

چنانچه به هر دليل آذران وب موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت مي‌نمايد كه آذران وب مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل آذران وب نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه آذران وب مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، آذران وب خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.

صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه آذران وب موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، آذران وب هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

 

 
 
Copyright © 2012 AZARANDESIGN.COM All right Reserved Powered By AzaranWeb